Tư Mã Ý đập tan chiến dịch Bắc phạt lần 1

Năm 228, Gia Cát Lượng mang quân Bắc phạt lần thứ nhất. Ngụy Minh Đế Tào Tuấn sai Tư Mã Ý và Trương Cáp đem kẻ thù lại. Sau khi bắt tướng của Thục Hán là Mạnh Đạt ở Tân Thành, Tư Mã ý ngày một có uy trong lực lượng Tào Ngụy, được giao trọng trách đối phó Gia Cát Lượng.

Một mặt, Tư Mã Ý tâu Ngụy Minh Đế sai tướng Tào Chân đem quân chi viện cho My Thành, nhằm chặn lại Triệu Vân. Mặt khác, Tư Mã Ý lệnh cho Trương Thích hợp dẫn 5 vạn kỵ binh và bộ binh tiến với tốc độ cao tới Nhai Đình, vòng tuyến phố sau tiến công hậu tập quân Thục.

Để đối phó với kế sách của Tư Mã Ý và cũng nhằm bảo đảm cho chiến dịch Bắc phạt thắng lợi, Gia Cát Lượng lệnh cho tướng Mã Tốc đem quân tăng viện tiến tiến công quân của Trương Hợp, nhằm giữ Nhai Đình.

Rộng rãi người đã khuyên rằng để đối đầu với Trương Thích hợp, một viên tướng dày dạn kinh nghiệm trên sa trường thì nên dùng Ngụy Diên hoặc Ngô Ban, nhưng Gia Cát Lượng sau cuối lại chọn Mã Tốc làm cho tướng tiên phong.

Mã Tốc và Vương Bình tiến đến Nhai Đình đúng lúc Trương Cáp dẫn quân tới. Mã Tốc không nghe lời Gia Cát Lượng khuyên, bỏ các con phố sông, trấn giữ trên núi. Vương Bình khuyên can không được, ông đành xin Mã Tốc cho 5000 người ngựa ra đóng trại dưới chân núi.

Trương Cáp theo sự chỉ huy của Tư Mã Ý, đem quân vây trại của Mã Tốc trên núi, rồi cắt đứt tuyến đường tiếp nước. Quân Thục thiếu nước, sức chiến đấu giảm bớt.

Trương Cáp chỉ chờ có vậy, dồn sức tấn công tan Mã Tốc, quân Thục bỏ chạy tán loạn, chỉ cánh quân của Vương Bình cố gắng giữ doanh trại.

Thấy Vương Bình đốc quân dồn sức chống chọi, cố thủ không rút, Trương Cáp nghi quân Thục có phục binh nên không dám tiến. Vương Bình nhân thời cơ này chỉnh đốn lại lực lượng, đưa những người bị thương rời tiền phương.

Nhai Đình thất thủ, đại quân Thục chẳng thể tiến nữa, buộc Gia Cát Lượng phải lệnh rút quân, trong khoảng bỏ chiến dịch Bắc phạt lần 1. Thừa thắng xông lên, 15 vạn đại quân của Tư Mã Ý kéo đến Tây Thành, nơi Gia Cát Lượng được kiểm soát an ninh bởi 2.500 binh bộ đội.

Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán dùng tiếng đàn đuổi được 15 vạn quân Ngụy, nhưng thế trận này mới thấy rõ đỉnh cao trí tuệ Tư Mã Ý - Ảnh 1.

Tư Mã Ý có thật sự mắc mưu Gia Cát Lượng?

Nghe tin đại quân Tư Mã Ý vây hãm bên ngoài, Gia Cát Lượng tỉnh bơ ra lệnh: "Đem giấu hết cả cờ quạt đi, binh lính khách hàng nào nấy đều vào giữ lấy chòi gác tuần tiễu của chính mình trên mặt thành, giả dụ có kẻ nào tự tiện ra tham gia cổng thành hoặc nói lớn, sẽ bị làm thịt. Mở rộng hết bốn cổng vì vậy, ở mỗi cổng thành lấy nhì chục người hoá trang làm cho dân thường, quét ở con đường phố. Giả dụ quân Ngụy đến, không được nhốn nháo, ta khắc có mưu mẹo để đối phó".

Truyền lệnh xong Gia Cát Lượng khoác đạo bào lông hạc, vấn khăn nhiễu trên đầu, dẫn hai đồng tử mang theo một cây đàn, đi lên mặt thành, đốt hương gảy bọn.

Nghe thám báo về báo lại tình hình, Tư Mã Ý ra lệnh cho đấu sĩ ngay lập tức dừng lại, tự phi ngựa lên phía trước nhìn lên, quả nhiên thấy Gia Cát Lượng ở trên mặt thành vẻ mặt tươi cười ngồi tựa lan can, đốt hương gảy bè đảng, bên trái có một đồng tử, tay bưng một thanh gươm báu, bên phải cũng có một tiểu đồng tay cầm phất trằn. Trong ngoài cổng thành chỉ có mức độ hai chục cư dân thường, cắm cúi quét con đường cứ như thể không có khách hàng nào ở bên bản thân. Sau khi nhìn thấy thế, Tư Mã ý ngờ vực rằng trong thành có phục kích, hối hả ra lệnh lui binh.

Khi quân Ngụy thoái lui, Gia Cát Lượng mới thốt lên: "Trời xanh cứu ta, Tư Mã Ý thật nắm bắt ý ta". Còn Tư Mã Ý sau khi về tới doanh trại và nghe đàn ông là Tư Mã Sư báo cáo tình hình Tây Thành, nói: "Con à, Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán, phụ thân không bằng ông ta đâu".

Nhưng liệu Tư Mã Ý có thực sự sợ Khổng Minh Gia Cát Lượng? với 15 vạn quân trong tay, Tư Mã Ý thừa sức cày nát Tây Thành, dù cho Gia Cát Lượng có phòng bị ra sao.

Các sử gia Trung Quốc văn minh phân tích: Tư Mã Ý trầm tư mặc tưởng nghe tiếng đồng minh của Khổng Minh rồi âm thầm rút lui là vì đã trông thấy được hàm ý bên trong. Khổng Minh để ngỏ cổng thành, ngồi trên thành thanh thoát tiến công bè cánh chính là không còn màng tới cái chết.

Tư Mã Ý nhân thức mình chưa thể xuống tay với Gia Cát Lượng, vì bản thân phải ứng phó với đa dạng mối ăn hiếp dọa đố kỵ trong triều. Nay ví như Lượng chết, con đường tham gia Thục Hán thành lập toang, Tư Mã Ý nhân thức mình sớm muộn cũng sẽ biến thành cái gai trong mắt nhà Ngụy.

Gia Cát Lượng thần cơ diệu toán dùng tiếng đàn đuổi được 15 vạn quân Ngụy, nhưng thế trận này mới thấy rõ đỉnh cao trí tuệ Tư Mã Ý - Ảnh 2.

Tư Mã Ý trước sau luôn là người chủ động phòng vệ. Gia Cát Lượng năm lần bảy lượt Bắc phạt thì Tư Mã ý thủ vững. Sau này Gia Cát Lượng bị bệnh mà chết trên mặt trận, ông cũng không đuổi cùng giết thịt tận.

Có thể nói, Tư Mã Ý một lần nữa đã nhìn xa trông rộng. Ông duy trì cục diện Tam quốc đến cuối đời, để thu thập quyền lực cho hậu duệ sau này phế bỏ nhà Ngụy, rồi mới thống nhất Trung Hoa.

(Tổng hợp)

Theo Phục Quân

Trí thức trẻ


Có thể bạn quan tâm: mua dat