Theo Thông tư 42/2018/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một vài điều của Thông tư 24/2015/TT-NHNN, sau ngày 30/9/2019, các tổ chức nguồn đầu tư, chi nhánh ngân hàng nước ngoài sẽ dừng cho vay ngoại tệ trung và dài hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền du nhập hàng hoá, dịch vụ nhằm dịch vụ nhu cầu trong nước ngay cả khi đối tượng mua hàng vay có đủ ngoại tệ từ nguồn thu đóng hộp, kinh doanh.

Trước đó, các khoản mượn ngoại tệ ngắn hạn để thanh toán ra nước ngoài tiền nhập khẩu hàng hóa, dịch vụ nhằm chấp hành phương thức đóng chai, buôn bán hàng hóa để dịch vụ yêu cầu trong nước khi đối tượng mua hàng mượn có đủ ngoại tệ trong khoảng nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ vay cũng đã chấm dứt kể từ 31/3/2019. 

Thông tư 42/2018/TT-NHNN nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về hạn giễu cợt hiện trạng "đô-la hóa" trong nền kinh tế, dần dần chấp hành lịch trình chuyển dần quan hệ vận động - cho mượn sang quan hệ sắm - bán ngoại tệ. 

Như vậy, kể trong khoảng tháng 10, theo pháp luật tại Thông tư 42/2018/TT-NHHNN, các Doanh nghiệp nguồn đầu tư, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chỉ được lưu ý quyết định cho mượn bằng ngoại tệ đối với các nhu cầu vốn như sau:

- Cho vay ngắn hạn để trả tiền ra nước ngoài tiền du nhập hàng hóa, dịch vụ nhằm thi hành phương án đóng chai, buôn bán hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên giới vn khi đối tượng mua hàng mượn có đủ ngoại tệ trong khoảng nguồn thu sản xuất, kinh doanh để trả nợ mượn;

- Cho vay ngắn hạn đối với đơn vị mai dong nhập khẩu xăng dầu được Bộ Công thương giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu hàng năm để trả tiền ra nước ngoài tiền nhập cảng xăng dầu khi doanh nghiệp mối manh nhập cảng xăng dầu không có hoặc không có đủ nguồn thu nhập ngoại tệ từ hoạt động chế biến, buôn bán để trả nợ vay;

- Cho mượn ngắn hạn để đáp ứng các nhu cầu vốn ở trong nước nhằm thực hiện cách thức đóng hộp, kinh doanh hàng hóa xuất khẩu qua cửa khẩu biên thuỳ Việt Nam mà đối tượng mua hàng mượn có đủ ngoại tệ trong khoảng nguồn thu xuất khẩu để trả nợ mượn. Khi được đơn vị nguồn hỗ trợ, chi nhánh ngân hàng nước ngoài giải ngân vốn cho mượn, khách hàng vay phải bán số ngoại tệ vay đó cho đơn vị nguồn đầu tư, chi nhánh nhà băng nước ngoài cho vay theo cơ chế giao dịch hối hận đoái giao ngay, trừ trường thích hợp nhu cầu vay vốn của khách hàng để thi hành đàm phán trả tiền mà quy định qui định đồng bạc trả tiền phải bằng ngoại tệ;

- Cho vay để đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu cơ được Quốc hội hoặc Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư ra nước ngoài và đã được Bộ Chiến lược và Đầu cơ cấp giấy đạt yêu cầu chứng nhận đầu tư ra nước ngoài.

Ngọc Bích

Theo Trí thức trẻ


Xem thêm: dat xanh