Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2019/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số yếu tố của Nghị định 61/2015/NĐ-CP quy định về chế độ cung cấp tạo việc làm và Quỹ giang sơn về việc làm theo hướng nâng mức mượn giảm giá từ Quỹ giang sơn về việc khiến cho đối với doanh nghiệp nhỏ xíu và vừa, phù hợp tác phường, tổ thích hợp tác, hộ buôn bán và người lao động.

Theo đó, kể từ ngày 8/11/2019, đối với cơ sở chế biến, kinh doanh, mức vay tối đa là 2 tỷ đồng/dự án và không quá 100 triệu tiền việt cho 1 người công huân được tạo việc khiến cho, duy trì và mở rộng việc khiến cho. Đối với người công lao, mức mượn tối đa là 100 triệu tiền việt.

Như vậy mức vay ở pháp luật mới là cao gấp đôi so với mức mượn được qui định trong Nghị định 61/2015/NĐ-CP

Hình như đó, thời hạn vay vốn cũng được tăng trong khoảng không quá 60 bốn tuần ở nghị định 61 lên tối đa 120 tháng tại nghị định số 74.

Về vấn đề kiện bảo đảm tiền mượn, Nghị định 74/2019/NĐ-CP qui định đối với mức mượn trong khoảng 100 triệu đồng trở lên, hạ tầng đóng gói, buôn bán phải có tài sản đảm bảo tiền mượn theo pháp luật luật pháp về giao dịch đảm bảo.

Về lợi nhuận suất vay vốn đối với cơ sở chế biến, buôn bán và người công sức (tại khoản 1 Yếu tố 12 Luật Việc khiến cho ), Nghị định 74/2019/NĐ-CP sửa đổi theo hướng tăng trong khoảng bằng lợi nhuận suất cho vay đối với hộ nghèo lên bằng lãi suất cho mượn đối với hộ cận có điều kiện kinh tế eo hẹp.

Trong khi, Nghị định 74 cũng sửa đổi một số nội dung khác can hệ tới nhân tố kiện bảo đảm tiền vay đối với người công tích vay vốn khuyến mãi để đi khiến cho việc ở nước ngoài theo hợp đồng; vận động vốn đầu tư để cho mượn cung cấp tạo việc làm cho, duy trì và mở rộng việc làm, cung cấp người công sức đi làm việc ở nước ngoài theo thích hợp đồng...

H.Kim

Theo Nhịp Sống Việt


Có thể bạn quan tâm: dat xanh