CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I (IDI): Ngày 28/10 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 5% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 500 đồng). Thời điểm trả tiền 12/11/2019. song song công ti cũng chốt danh sách cổ hủ đông phát hành 29,7 triệu cũ kĩ phiếu trả cổ lỗ tức tỷ trọng 15%.

CTCP Mía đường Sơn La (SLS): Ngày 25/10 – ngày ĐKCC nhận cổ lỗ tức năm 2018-2019 bằng tiền tỷ lệ 50% (01 cổ phiếu nhận 5.000 đồng). Thời điểm thanh toán 18/11/2019.

CTCP Đầu tư tạo ra kĩ nghệ và vận tải (TCD): Ngày 22/10 – ngày ĐKCC kiếm được cũ rích tức bằng tiền tỷ trọng 5% (01 cổ phiếu nhận 500 đồng). Thời điểm thanh toán 22/11/2019. Đồng thời tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cổ hủ đông sản xuất hơn 3,82 triệu cũ rích phiếu trả cổ hủ tức năm 2018 tỷ trọng 10% cho cũ rích đông. Giá trị phát triển theo mệnh giá hơn 38,2 tỷ đồng.

CTCP In số 4 (IN4): Ngày 22/10 – ngày ĐKCC kiếm được trợ thì ứng cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời điểm trả tiền 14/11/2019.

CTCP Xây đắp số 3 Hải Phòng (HC3): Ngày 24/10 – ngày ĐKCC nhận cũ kĩ tức bằng tiền tỷ trọng 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời điểm trả tiền 12/11/2019.

CTCP Nước tinh khiết Quảng Ninh (NQN): Ngày 25/10 – ngày ĐKCC kiếm được cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 5,36% (01 cũ kĩ phiếu kiếm được 536 đồng). Thời điểm thanh toán 20/11/2019.

Mai Nguyễn

Theo Trí thức trẻ


Tham khảo thêm: dịch vụ nhà đất