Tính tới bốn tuần 8, nguồn đầu tư đổ tham gia BĐS tăng gần 14,6% so với cuối năm 2018, đạt 1,5 triệu tỷ đồng.

Theo Lên tiếng của Nhà băng nhà nước gửi lên Quốc hội, tính tới hết tháng 8/2019, nguồn hỗ trợ chảy tham gia bất động sản (bao gồm cả mục đích buôn bán và mục đích dùng) chiếm hơn 19% tổng dư nợ nền kinh tế.

Lúc trước, Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước Đào Minh Tú cho nhân thức, tính đến 30/8/2018, vững mạnh tín dụng toàn nền kinh tế đạt 8,5%, tức đạt hơn 7,82 triệu tỷ đồng. Ước tính theo con số này, tín dụng đổ tham gia BĐS tính đến 04 tuần 8 khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

Ngân hàng nhà nước cũng cho nhân thức sẽ tiếp tục kiểm soát ngặt nghèo nguồn hỗ trợ tham gia các ngành tiềm tàng rủi ro như bất động sản, chứng khoán...

Hình như đó, theo số liệu của lên tiếng tính đến tháng 8/2019, nguồn đầu tư đổ vào ngành nghề công nghiệp tăng gần 6,8% so với cuối năm 2018, chiếm tỷ trọng 19,6%; nguồn hỗ trợ  lĩnh vực xây đắp tăng 7,6%, chiếm đoạt gần 9,7%. Nguồn hỗ trợ cho ngành dịch vụ tăng gần 9,3%, chiếm giữ 61,8%.

Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, vùng quê tăng khoảng 6% so với cuối năm 2018, choán gần 24,3% tổng dư nợ đối với nền kinh tế; công ty bé và vừa tăng 11,4%, chiếm đoạt gần 18,7%; lĩnh vực xuất khẩu tăng hơn 13%, chiếm 3,16%; ngành nghề công nghệ cung cấp tăng 1,85%, choán 2,91%; đơn vị ứng dụng công nghiệp cao tăng 22%, choán 0,41%.

Cập nhật tới cuối tháng 9/2019, nguồn đầu tư đối với nền kinh tế tăng 9,4% so với đầu năm.

Quỳnh Trang


Xem thêm: dịch vụ nhà đất