Tuần mới từ 11/11 tới 15/11/2019 có doanh nghiệp chốt danh sách cổ hủ đông chấp hành chi trả cổ hủ tức bằng tiền, bằng cũ kĩ phiếu và cổ hủ phiếu thưởng. Trong số đó có rất nhiều tổ chức được các chủ đầu tư nhiệt tình như Tổng công ty Idico (IDC), như Masan Resources (MSR), như Tổng công ty Hoa phượng đỏ hàng không vn (ACV), như Xi măng Hà Tiên 1 (HT1)... 

Chủ đầu tư muốn nhận số cũ kĩ tức, cũ kĩ phiếu thưởng này cần mua cổ phiếu trước ngày "lăn chốt".

Ngày 11/11/2019: IDC, HT1, VC3, TCO, DHA

Tổng công ty Idico – CTCP (IDC) chi  tạm bợ ứng cũ kĩ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 5%. Thời điểm thanh toán 3/12/2019.

CTCP Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) chi trả cổ lỗ tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời điểm thanh toán 22/11/2019.

Ngày 8/11 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Xây dựng số 3 (mã chứng khoán VC3) chốt danh sách cũ kĩ đông phát triển 4,25 triệu cũ kĩ phiếu trả cũ kĩ tức năm 2018 tỷ trọng 15%. Giá trị tạo ra theo mệnh giá hơn 42,5 tỷ đồng.

Đồng thời tổ chức kinh doanh cũng chốt danh sách cổ đông sản xuất gần 28,38 triệu cổ hủ phiếu chào bán cho cổ hủ đông hiện hữu tăng vốn vấn đề lệ lên gấp đôi. Giá tạo ra 10.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Vận tải đa cách thức Duyên Hải (TCO) chi trợ thời ứng cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 5%. Thời điểm trả tiền 25/11/2019.

CTCP Hóa An (DHA) chi tạm thời ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời điểm trả tiền 27/11/2019.

Ngày 12/11/2019: LHC

CTCP Xây dựng thủy lợi Lâm Đồng (LHC) chi trả cũ kĩ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 20%. Thời điểm thanh toán 27/11/2019.

Ngày 13/11/2019: TDT, HPD

CTCP Đầu tư và Sản xuất TDT (TDT) chốt danh sách cũ rích đông sản xuất hơn 1,2 triệu cũ rích phiếu trả cổ hủ tức năm 2018 tỷ trọng 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cũ kĩ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới. Giá trị phát triển theo mệnh giá hơn 12 tỷ đồng.

Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông phát triển hơn 2,4 triệu cổ lỗ phiếu chào bán cho cũ rích đông hiện hữu. Giá tạo ra 10.000 đồng/cổ phiếu. Tỷ trọng phát hành 30%.

CTCP Thủy điện Đắc Đoa (HPD) chi trợ thời ứng cổ hủ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian trả tiền 28/11/2019.

Ngày 14/11/2019: AST, LLM, NHC, HPP, SGD

CTCP Phục vụ hàng không Taseco (AST) chi tạm bợ ứng cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời điểm thanh toán 8/1/2019. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cũ rích đông doanh nghiệp lấy quan điểm cổ hủ đông bằng văn bản về việc bầu bổ sung Thành viên HĐQT và các yếu tố khác.

Tổng công ty Lắp máy vn – CTCP (LLM) chi trả cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ trọng 4%. Thời gian trả tiền 16/12/2019.

CTCP Gạch ngói Nhị Hiệp (NHC) chi tạm ứng cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời điểm thanh toán 27/11/2019.

CTCP Sơn Hải Phòng (HPP) chi tạm ứng cổ hủ tức năm 2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời gian thanh toán 10/1/2019.

CTCP Tinh khiết giáo dục tại Tp HCM (SGD) chi trả cổ hủ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời điểm thanh toán 29/11/2019.

Ngày 15/11/2019: MSR, ACV, THI, C32, GMX, CMT, ITD, PAI

Ngày 15/11 là ngày thương lượng không hưởng quyền để CTCP Tài nguyên Masan (Masan Resources – mã chứng khoán MSR) chốt danh sách cổ hủ đông tạo ra khoảng 89,93 triệu cũ rích phiếu trả cũ rích tức năm 2018 tỷ lệ 10%. Trị giá tạo ra theo mệnh giá khoảng 899,3 tỷ đồng. Tài chính phát triển lấy từ LNST chưa phân phối thích hợp nhất lũy kế đến ngày 31/12/2018 của công ti.

Năm 2018 Masan Resources đạt 6.865 tỷ đồng thu nhập, tăng 27% so với năm lúc trước. Lãi sau thuế gấp 2,7 lần cùng kỳ, đạt trên 810 tỷ đồng. Dù thế với số tiền phát hành cổ lỗ phiếu trả cổ hủ tức lên tới gần 900 tỷ đồng, Masan Resources đã sử dụng cả nguồn lãi tích lũy trả cổ hủ tức cho cũ kĩ đông.

Tính đến 31/12/2019 Masan Resources còn 3.282 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân chia. Dường như công ti còn 145 tỷ đồng thặng dư vốn cổ hủ phần.

Ngày 15/11 cũng là ngày đàm phán không hưởng quyền để Tổng tổ chức kinh doanh Hoa Phượng đỏ hàng không vietnam (ACV) chốt danh sách cổ lỗ đông thi hành chi trả cũ rích tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 9%, tương ứng  cũ rích đông chiếm hữu 01 cổ hủ phiếu được nhận về 900 đồng. Thời điểm thanh toán 18/12/2019.

Tương tự với xấp xỉ hơn 2,17 tỷ cũ rích phiếu đang lưu hành, ACV sẽ chi gần 2.000 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cũ kĩ đông.

Kết quả buôn bán, năm 2018 ACV đạt 16.090 tỷ đồng thu nhập, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế đạt gần 6.150 tỷ đồng, tăng 49,2% so với lãi đạt được năm 2017. Tổng LNST lũy kế chưa phân phối tới 31/12/2018 đạt gần 6.360 tỷ đồng. Hình như tổ chức kinh doanh còn 2.550 tỷ đồng trong quỹ đầu tư sản xuất và hơn 14,6 tỷ đồng thặng dư vốn cũ kĩ phần.

CTCP Trang bị điện (THI) chi lâm thời ứng cũ rích tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian trả tiền 5/12/2019.

CTCP Đầu tư xây đắp 3-2 (C32) chi tạm thời ứng cổ hủ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 12%. Thời gian thanh toán 28/11/2019.

CTCP Gạch ngói gốm xây đắp Mỹ Xuân (GMX) chi trả cổ lỗ tức đợt 1/2019 bằng tiền tỷ trọng 15%. Thời điểm thanh toán 5/12/2019.

CTCP Kĩ nghệ mạng và Truyền thông (CMT) chi trả cổ hủ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 6/12/2019.

CTCP Công nghiệp Tiên Phong (ITD) chi trả cổ hủ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời điểm trả tiền 28/11/2019.

CTCP Kĩ nghệ tin tức, viễn thông và không người điều khiển hóa Dầu khí (PAI) chi trả cũ kĩ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 2%. Thời điểm thanh toán 18/12/2019.

Thái Hiếu

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem thêm: mua dat