Bộ Nguồn vốn cho biết, trong năm 2019 có 9 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê phê chuẩn phương án cổ hủ phần hóa, tất nhiên trong đó chỉ có 3 doanh nghiệp thuộc danh mục các đơn vị cũ rích phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 phê phê chuẩn Danh mục tổ chức Nhà nước kết thúc cổ lỗ phần hóa theo từng năm công đoạn 2017-2020 và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ  về việc phê duyệt y Danh mục công ty thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.

Lũy kế công đoạn 2016 – 2019, đã có 168 công ty được cấp có thẩm quyền phê chuẩn y cách thức cổ hủ phần hóa với tổng trị giá công ty là 443.056 tỷ đồng, trong đó trị giá vốn nhà nước là 206.694 tỷ đồng.

Tuy nhiên trong 168 đơn vị đã cũ rích phần hóa chỉ có 36/168 đơn vị cổ phần hóa thuộc danh mục 128 doanh nghiệp cũ rích phần hóa theo công văn số 991/TTg-ĐMDN và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (đạt 28% chiến lược), số tổ chức còn phải thực hiện cũ rích phần hóa theo kế hoạch tính tới hết năm 2020 là 92 doanh nghiệp.

Như vậy, theo Bộ Nguồn vốn, tiến độ cũ rích phần hóa các tổ chức còn lờ đờ, không đạt được chiến lược đề ra.

Về tình hình thoái vốn, theo quyết định số 1232/QĐ-TTg  của Thủ tướng Chính phủ thì công đoạn 2017 – 2020 thực hiện thoái khoảng 60.000 tỷ đồng vốn nhà nước tại các công ty.

Trong năm 2019, có 13 công ty thuộc danh mục ban hành theo quyết định số 1232 thực hiện thoái vốn với giá trị 896 tỷ đồng, thu về 1.839 tỷ đồng.

Lũy kế trong khoảng năm 2017 - 2019, thoái vốn nhà nước tại 92 doanh nghiệp, với trị giá 4.704 tỷ đồng, thu về 8.964 tỷ đồng.

Bộ Tài chính cũng đánh giá, việc triển khai thoái vốn nhà nước theo quyết định số 1232/QĐ-TTg còn chậm, chỉ đạt 7,8% chiến lược, không đạt ý tưởnrg đề ra.

Những tổ chức còn phổ quát đơn vị phải thực hiện thoái vốn với giá trị lớn là: Bộ Công Thương (thoái vốn tại Tổng tổ chức kinh doanh Máy động lực và Máy nông nghiệp vn, Công ty Xăng dầu Việt Nam), Bộ Giao thông vận vận chuyển (thoái 30,4% vốn nhà nước đầu tư tại Tổng công ti Cảng hàng không vietnam - Tổ chức kinh doanh CP và 35,16% vốn nhà nước đầu cơ tại Tổng tổ chức kinh doanh Hàng không vietnam - Công ty CP), Bộ Xây đắp (còn phải thoái vốn tại 8/11 Tổng công ti cũ kĩ phần); TP Hà Nội (còn phải thoái vốn tại 31/34 tổ chức).

Theo Bộ Nguồn vốn, tiến độ cũ kĩ phần hóa, thoái vốn, phê duyệt y phương thức cơ cấu lại lờ lững, không làm được theo ý tưởnrg đã đề ra. Chậm rì rì quyết toán bàn giao sang công ty cổ lỗ phần. Lờ đờ bàn giao quyền đại diện chủ chiếm hữu vốn nhà nước về SCIC, chưa bảo đảm chiến lược theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, phổ quát công ty lờ lững đăng ký giao dịch, niêm yết trên hoạt động mua bán chứng khoán khiến cho tác động tới tính công khai, sáng tỏ của hoạt động mua bán, chậm chạp đổi mới công việc quản trị tổ chức sau cũ kĩ phần theo thông lệ và chuẩn mực của các tổ chức trên thị trường chứng khoán, cũng như hạn chế nhạo công tác giám sát của toàn xã hội đối với hoạt động của các đơn vị này.

Bộ Nguồn vốn nghĩ là, nguồn cội là do một vài Bộ, ngành nghề, địa phương, Công ty kinh tế, Tổng công ty nhà nước còn chưa đích thực nghiêm túc khai triển chiến lược cổ hủ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thi hành cách thức thông báo.

Nhất là vai trò, nhận thức, bổn phận của chủ tịch công ty, tổ chức còn chưa cao, chưa quyết liệt trong việc thay đổi hoạt động của công ty, công khai minh bạch, đúng luật pháp pháp luật, bảo đảm nguyên lý hoạt động mua bán, chống lợi ích lực lượng trong cũ kĩ phần hóa và thoái vốn nhà nước….

Theo Minh Thư

Infonet


Tham khảo thêm: gia dat saigon