- Bộ GD-ĐT vừa có quan điểm can dự việc một số cán bộ Sở GD-ĐT TP.HCM nhận thù lao hàng 04 tuần từ NXB Giáo dục vn để biên soạn SGK mà báo chí đề đạt.

Về việc này, Bộ GD-ĐT cho hay, theo luật pháp của Luật Xuất bạn dạng, việc liên hiệp với đơn vị, cá nhân trong hoạt động xuất phiên bản luật pháp trách nhiệm của Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất bạn dạng. Bởi vậy Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất phiên bản phải chịu nghĩa vụ về đối tác, hình thức hòa hợp và giao kết hợp đồng hòa hợp đối với từng xuất phiên bản phẩm (ở đây là SGK).

Nghĩa vụ của công ty đối tác (cá nhân, công ty) liên kết xuất bạn dạng với NXB đã được pháp luật trong Luật Xuất phiên bản và các quy định có liên quan của luật pháp. Trong khi, nếu đối tác hòa hợp xuất bạn dạng là cán bộ, công chức nhà nước thì phải vâng lệnh các luật pháp của Luật Công chức; Luật Phòng chống tham nhũng..., bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phòng giảm thiểu sự xung đột về ích lợi có thể xảy ra.

Trong trường hợp này, NXBGDVN và Sở GD-ĐT TP.HCM có trách nhiệm giải trình cụ thể về việc mà báo chí phản ảnh.

Nhà xuất bản chi thù lao cho lãnh đạo Sở: Bộ Giáo dục nói gì?
Ảnh: Thanh Hùng

Để đảm bảo công bằng, công khai, minh bạch trong việc chọn SGK, dự thảo Thông tư chỉ dẫn của Bộ GD-ĐT đang đăng mạng xin quan niệm dư luận rộng rãi đã qui định: “Người đã nhập cuộc biên soạn, đánh giá SGK của các NXB không được nhập cuộc vào Hội đồng” chọn lựa SGK. Cùng với việc ban hành Thông tư hướng dẫn việc chọn lựa SGK trong các cơ sở vật chất giáo dục rộng rãi, trong đó qui định rõ bổn phận của UBND cấp thức giấc và cấp thị xã, các cơ quan điều hành giáo dục và các cơ sở vật chất giáo dục phổ quát ở địa phương, Bộ sẽ cùng với các tổ chức điều hành ở địa phương đẩy mạnh giám sát, rà soát, thanh tra việc đơn vị chọn lựa SGK trong các hạ tầng giáo dục phổ quát để bảo đảm đúng chấp hành qui định, công bình, công khai, sáng tỏ.

Thanh Hùng

Yêu cầu Sở GD-ĐT TP.HCM giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

Đòi hỏi Sở GD-ĐT TP.HCM giải trình về khoản thù lao của NXB Giáo dục

- UBND TP.HCM chỉ huy khẩn đòi hỏi Sở GD- ĐT TP.HCM giải trình về việc NXB Giáo dục chi trả thù lao hàng bốn tuần cho chỉ đạo Sở GD-ĐT TP.HCM


Đọc thêm: dịch vụ bất động sản