Cá nhân làm cho công tác thẩm định tại công ty chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu tư không yêu cầu có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng khi được giao nhiệm vụ thẩm định công trình thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu cơ.

Ông Nguyễn Văn Vĩnh công việc tại Tổng công ty Ngao du Sài Gòn TNHH MTV phản ảnh, hiện Phòng Đầu tư Tổng Tổ chức kinh doanh ông là tổ chức chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu tư (Hội đồng thành viên Tổng Công ty), được giao nhiệm vụ giám định các dự án đầu cơ xây đắp công trình và thi hành các công tác về điều hành chi tiêu đầu tư xây đắp can dự đến các công trình do Tổng Tổ chức kinh doanh làm chủ đầu tư.

Theo chuyên môn, ông được giao nhiệm vụ xác định giá gói thầu, giá thích hợp đồng trong hoạt động xây dựng là một phần của các công tác quản lý chi tiêu đầu cơ xây đắp.

Tại Khoản 14, Điều 3 Luật Xây dựng 2014 cắt nghĩa: “Tập đoàn chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu cơ là tổ chức, doanh nghiệp có chuyên môn thích hợp với thuộc tính, nội dung của dự án và được người quyết định đầu cơ giao nhiệm vụ đánh giá”.

Mặt khác, quy định về xây đắp hiện hành không có luật pháp vấn đề kiện năng lực của chủ đầu tư và vấn đề kiện năng lực của tổ chức chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu cơ. Nhà đầu tư chịu nghĩa vụ theo pháp luật tại Khoản 4, Điều 7 của Luật Xây đắp 2014; Tập đoàn chuyên môn trực thuộc người quyết định đầu cơ chịu trách nhiệm theo qui định tại Khoản 9, Vấn đề 57 Luật Xây đắp 2014.

Theo pháp luật tại Khoản 11, Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một vài quy định về yếu tố kiện đầu cơ kinh doanh thuộc các ngành quản lý Nhà nước của Bộ Xây đắp và Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 chỉ dẫn về chứng chỉ hành nghề xây dựng, chứng chỉ hoạt động xây đắp và quản lý nhà thầu nước ngoài thì xác định giá gói thầu, giá phù hợp đồng trong hoạt động xây đắp là một phần của các công việc điều hành chi tiêu đầu tư xây đắp. Thành ra, người chủ trì thẩm định các công việc có can hệ tới quản lý chi phí đầu cơ xây dựng bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng theo luật pháp.

Ông Vĩnh hỏi, trường thích hợp tư nhân ông (không phải là người chủ trì) thực hiện đánh giá giá gói thầu, giá phù hợp đồng trong hoạt động xây dựng theo nhiệm vụ được giao để lập lên tiếng kết quả đánh giá, trình cấp thẩm quyền Tổng Công ti lưu ý, phê duyệt y thì cóbắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề định giá xây không?

Về điều này, Bộ Xây đắp trả lời như sau:

Theo Khoản 14, Khoản 27, Khoản 36 Điều 3 Luật Xây đắp năm 2014 thì tư nhân khiến công tác giám định tại tập đoàn chuyên ngành trực thuộc người quyết định đầu tư không yêu cầu có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây đắp khi được giao nhiệm vụ thẩm định công trình thuộc thẩm quyền của người quyết định đầu tư.

Khoản 1 Yếu tố 9 Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2018 của Bộ Xây đắp quy định cụ thể và hướng dẫn một số nội dung về giám định, phê thông qua dự án và kiến tạo, dự toán xây dựng tòa tháp thì “Kết quả đánh giá phải có đánh giá, kết luận về mức đáp ứng đòi hỏi đối với từng nội dung đánh giá và toàn bộ nội dung trình thẩm định theo mẫu luật pháp tại Phụ lục II Nghị định 59/2015/NĐ-CP”. Do đó, báo cáo kết quả thẩm định do tổ chức đánh giá ký và đóng dấu.

Theo Chính phủ

Có thể bạn quan tâm: dịch vụ nhà đất