Qui định này nhằm xác định giá đất vận dụng đối với các trường phù hợp luật pháp tại các điểm a, b, c và d khoản 4 Điều 114, khoản 2 Nhân tố 172 và khoản 3 Điều 189 của Luật Đất đai, hộ gia đình, tư nhân đang sử dụng đất mà chuyển mục đích dùng đất theo quy định tại khoản 30 Yếu tố 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 6/1/2017 của Chính phủ, thuộc trường thích hợp được tiếp diễn sử dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, Mức giá đấu giá quyền dùng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền một lần cho cả thời gian thuê mà thửa đất hoặc khu đất của công trình có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất do UBND TP ban hành) dưới 30 tỷ đồng; 

Đối với trường phù hợp thuê đất thu tiền hàng năm mà phải xác định lại đơn giá thuê đất để điều chỉnh cho chu kỳ tiếp theo đối với thửa đất hoặc khu đất được nhà nước cho thuê sử dụng vào mục đích kinh doanh thương nghiệp, phục vụ, bất động sản, khai thác tài nguyên có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) từ 30 tỷ đồng trở lên; giá thuê đất thanh toán thuê hàng năm (không bao gồm trường thích hợp thuê đất sử dụng vào mục đích buôn bán thương mại, phục vụ, BĐS); 

Giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị của nả của tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức. Hệ số nhân tố chỉnh giá đất này được vận dụng tùy theo từng hàng ngũ đối tượng và tùy theo từng khu vực địa bàn quận, quận và các yếu tố làm cho tăng, giảm giá đất.

Riêng trong Khu Công nghệ cao, hệ số nhân tố chỉnh giá đất áp dụng cho công ty, tư nhân được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm; thuê đất thanh toán thuê đất một lần cho cả thời điểm thuê dùng vào mục đích trực tiếp sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp; thuê đất thanh toán thuê đất một lần cho cả thời gian thuê dùng tham gia mục đích kinh doanh thương mại, dịch vụ, buôn bán nhà ở thương mại, văn phòng cho thuê đối với trường phù hợp quy mô tính thu tiền thuê đất của thửa đất hoặc khu đất có giá trị (tính theo giá đất trong Bảng giá đất) dưới 30 tỷ đồng. Hệ số vấn đề chỉnh giá đất trong khu này được tính tùy theo mục đích sử dụng.

Nam Phong

Theo Nhịp sống kinh tế


Xem tại: dịch vụ nhà đất