Cử tri tỉnh giấc Nghệ An đề xuất Bộ Xây đắp chú ý chủ trương cho phép UBND các tỉnh sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg còn dư để cung cấp cho các đối tượng đã đăng ký tu bổ nhưng do nhà đất hư hỏng quá nặng phải túa tháo dỡ để xây nhà mới.

Cử tri tỉnh Nghệ An...

Về vấn đề này, Bộ Xây đắp tư vấn cử tri tỉnh giấc Nghệ An như sau:

Ngày 25/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 63/NQ-CP về việc cung cấp người có công với cách mạng về nhà đất theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg. Theo đó, tại điểm đ Khoản 3 Điều 1 của Nghị quyết số 63/NQ-CP đã qui định: “Đối với trường phù hợp thuộc diện được cung cấp nhưng biến đổi chế độ cung cấp từ xây mới sang tu sửa hoặc trái lại mà không khiến cho phát sinh thêm kinh phí trong khoảng ngân sách Trung ương đã thông qua cấp cho địa phương thì chuẩn y tiếp tục thi hành; các trường hợp khác thì địa phương phẳng phiu kinh phí trong khoảng nguồn ngân sách hàng năm của địa phương hoặc vận động từ nguồn đóng góp của các công ty, đoàn thể, tư nhân khác để thi hành cung cấp”.

Như vậy, theo pháp luật nêu trên thì đối với các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ về nhà đất có tên trong Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà đất theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của địa phương (Đề án đã được Bộ Công tích - Thương binh và Xã hội thẩm tra tính tới ngày 31/5/2017) mà chuyển đổi chế độ hỗ trợ từ sửa chữa sang xây mới hoặc ngược lại thì được dùng ngân sách Trung ương đã cấp cho địa phương để thi hành cung cấp (không làm cho nảy sinh thêm kinh phí trong khoảng ngân sách Trung ương đã ưng chuẩn cấp cho địa phương) như bắt buộc nêu trên của cử tri tỉnh Nghệ An.

PV (Chinhphu.vn)

Xem nhiều hơn: bds